Samverkan

Vi skapar långsiktiga affärsrelationer och genomför lönsamma projekt via partnering

Adero tror på samverkan. I takt med att installationerna står för en allt större del i projekten och blir allt mer komplexa och integrerade ökar också behovet av att hitta smarta, ekonomiska och effektiva sätt att samarbeta. 

Vi vet av erfarenhet att ett projekt flyter på som allra bäst om alla nyckelaktörer är delaktiga i hela processen, från början till slut. Detta arbetssätt benämns samverkan eller ”partnering”. Genom ett nära, öppet och förtroendefullt samarbete får byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra inblandade kontinuerligt ta del av varandras yrkeskunskaper, kompetens och av all information som berör arbetet. Detta skapar en bra relation mellan alla parter. Det gör även projektet mer effektivt och lönsamt och all kompetens tas tillvara under hela förloppet, i stället för att de inblandade endast medverkar under berörda delar av arbetet.

I ett samverkansprojekt sätter deltagarna tillsammans upp de mål som de gemensamt ska arbeta för att nå. Man har även gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi. Alla inblandade parter får de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. I ett fördjupat samarbete parterna emellan sker en öppen redovisning av ekonomi och samtliga kalkyler. Det skapar transparens i allt från planering till överlämning. Öppenhet, strukturerade möten och tydlig kommunikation är viktiga nyckelord inom samverkan.

Aderos samverkan fungerar i alla former av projekt och kan genomföras i general- eller totalentreprenadsform. Vi ser många fördelar med detta arbetssätt:

  • Lägre kostnader. Vi vet vad som är kostnadsdrivande och kan styra mot rätt leverantör.
  • En förenklad beslutsprocess där alla bidrar och samarbetar säkerställer rätt kvalité och ekonomi samt en gemensam tidsram för projektet.
  • Gemensamma mål och tätare samarbete skapar en positiv, engagerande och konstruktiv arbetsmiljö, vilket innebär mindre risk för konflikter.

Gemensam utvärdering

För att nå ett optimalt arbetsklimat är det viktigt att rätt personer väljs ut. Alla är inte lämpade att arbeta i samverkansprojekt, dock har vi gedigen erfarenhet och har lärt oss vad som funkar likväl vad som inte funkar. Organisationens kreativa förmåga, nytänkande och flexibilitet är direkt beroende av den trygghet de utvalda personerna upplever i projektet. Hur kommunikationen och ledningsfrågorna hanteras är direkt avgörande för projektets framgång.

Varje projekt har sina unika förutsättningar. Genom att ha en uppriktig, öppen dialog kan projektteamet fatta goda, gemensamma beslut. Med en flexibel samarbetsform ökar också möjligheten att identifiera och diskutera förbättringsmöjligheter under projektets gång. Under hela utförandeprocessen görs kontinuerliga uppföljningar på de satta målen, på fastställda möten. Detta för att återrapportera framskridande och så tidigt som möjligt kunna rätta till eller kunna förbättra. Viktigt för Adero är att genomföra kontinuerliga avstämningar med egna montörer, beställare, övriga entreprenörer och projektörer. Detta görs dels genom en öppen dialog samt arbetsberedningar, men även via protokollförda möten. Informationen kommuniceras direkt ut i organisationen via projektledaren.

På Adero försäkrar vi oss alltid om att våra arbeten inte stör pågående produktion/verksamhet utan att dessa parter blir informerade. Vi strävar alltid efter en tät kontakt med beställare och andra aktörer i projektet. Vi bjuder alltid in till att deltaga på samordningsmöten. Vi ser det som absolut viktigt att vara lyhörda och ha kontinuerliga uppföljningar. Detta sker genom strukturerade avstämningar där vi i dialog tar vara på önskemål och förändringar. Samarbetsformen bygger på att parterna öppet redovisar risker, intressen och sina ekonomiska mål i det aktuella projektet. Redan i inledningen av samarbetet kan då en riskinventering göras, vilken resulterar i en gemensam prognos av slutkostnaden.

Adero AB använder affärssystem 3L samt Ascendo för hantering av elektroniska fakturor. Access till fakturahanteringen är webbaserad och kan därför lätt nås av alla behöriga i projektet. Uppföljning görs med hjälp av produktionskalkylen, varvid projektprognosen uppdateras kontinuerligt. Avstämning av projektet sker månadsvis eller vid behov. Arbetskostnad stäms av i antal nedlagda timmar jämfört med budgeterat antal timmar per budget post. Material/köpta tjänster stäms av som gjorda avrop/inköp mot budgeterad kostnad per budgetpost.