Totalentreprenad

Kärnan i Aderos verksamhet är att skapa smarta lösningar.
Vi har därför valt att beskriva fördelar och nackdelar med totalentreprenaden ur vår synvinkel.

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas därför ibland för funktionsentreprenad.
I en utförandeentreprenad ligger ansvarsgränsen inte mellan projektering och utförande. Den som projekterar tar inte ansvar för utförandet och den som utför tar inte ansvar för projekteringen. Ingen av parterna ser till helheten. Syftet med totalentreprenaden – där entreprenören har ansvar för såväl projektering som utförande – är just att möjliggöra ett helhetsperspektiv.

För styrda totalentreprenader

Inom byggsektorn är förtroendet mellan kund och entreprenör generellt lägre än i andra branscher, det räcker sällan med att entreprenören garanterar att konstruktionen uppfyller alla krav. Beställaren kräver ändå en detaljerad redovisning av hur ”produkten” är uppbyggd.

Totalentreprenader kräver kunniga beställare som har förmåga att uttrycka sina krav i funktionstermer. En ytterligare förutsättning för teknikutveckling är nämligen att kraven formuleras som funktionskrav och inte som färdiga lösningar. De totalentreprenader som förekommer idag är oftast alltför styrda för att kunna stimulera tekniskt nytänkande. Vad som krävs är entreprenader där huvuddelen av kraven anges i funktionstermer.

Vi upplever också problem med när ”tänkta utförandeentreprenader ” stämplas om till totalentreprenad. Detta sker oftast när beställaren inte har fullt förtroende för de handlingar de själva tagit fram. Detta medför oftast betydande merkostnader för både beställare och entreprenör samt svårigheter att klara sluttiden.

Nyckeln till funktionsentreprenadens framtid ligger på beställarsidan och att de har fullt förtroende för entreprenören.

Totalentreprenad bra för kvalitén

Även om inte alla projekt är lämpliga att handla och driva som totalentreprenader ser vi stora fördelar med kontraktsformen, inte minst ur kvalitetssynpunkt.

Vi är övertygad om att entreprenören blir mer intresserad av att leverera kvalitet när man får ta ansvar och lämna garanti på jobbet i fem år. Vi vill inte påstå att entreprenörerna annars gör dåliga jobb, men det är uppenbart att man ägnar en större omsorg om detaljer när man får ta ett totalansvar. Vi får in ett livscykeltänkande i projekten som gynnar samhället.

Totalentreprenad bra för ekonomin.

Entreprenören projekterar inte fram fler ritningar än vad som behövs för att utföra montaget samt kvalitetssäkra produkten.

Vid utförandeentreprenader framställs utan tvekan både fler och mer detaljerade ritningar än vad entreprenören egentligen behöver.

Entreprenören har bättre kostnadskontroll än vad konsulterna har och kan för varje specifikt projekt välja den bästa produkten för ändamålet.

Projekteringen som varje anbudsgivare utför behöver inte medföra att det blir dyrare totalt sett. Vid jämförelser med andra entreprenadformer har det visat sig att entreprenörernas förprojektering (före anbud) och färdigprojektering vid totalentreprenad är billigare än byggherrens kostnader för färdigprojektering.

Anledningen till att det blir billigare för entreprenören att för- och färdigprojektera än för byggherren att färdigprojektera är att handlingarna inte behöver vara juridiskt bindande och kompletta i detalj för ett ”vattentätt” avtal, utan att man kan nöja sig med handlingar som tillgodoser myndigheternas krav och arbetsplatsens behov.

Risken är att beställaren får en byggnad med höga drift och underhållskostnader, eftersom anbudsgivarna eftersträvar förmånligaste lösningen på varje funktionskrav. Förfrågningsunderlagets krav måste således ställas så att man tar hänsyn till drift och underhållskostnaderna.

Projekteringstid

Ur tidsperspektiv har totalentreprenaden ungefär samma fördelar som den delade entreprenaden. Byggstart kan ske snabbt eftersom färdigprojektering kan göras parallellt med byggandet. Projekteringsarbetet är dessutom enklare än för andra entreprenadformer. Tidsåtgången för framställande av förfrågningsunderlaget är givetvis beroende på objektets komplexitet men den totala projekteringstiden bör bli jämförelsevis kort.

Risk / Ansvar

En totalentreprenad är den enklaste entreprenadformen ur ansvarssynpunkt. Byggherren har endast avtal med en part. Förfrågningsunderlagets krav måste dock vara tydliga avseende funktioner samt förväntade drifts och underhållskostnader för att inte riskera brister i kvalitet på enskilda delar, eller att byggnaden blir dyr att äga.

Upp